Privacybeleid

 

Website-inhoud

 

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De Brugse Maatschappij voor Huisvesting geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de op informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan de Brugse Maatschappij voor Huisvesting. U mag hierop geen inbreuk maken. U mag deze informatie, publicatie of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. U heeft hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

Privacy Policy - Website

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Brugse Maatschappij voor Huisvesting van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Brugse Maatschappij voor Huisvesting zorg dragen voor uw gegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 juni 2018.

Rollen van Brugse Maatschappij voor Huisvesting [1]

Brugse Maatschappij voor Huisvesting is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn in Brugse Maatschappij voor Huisvesting.

Brugse Maatschappij voor Huisvesting zal als verwerkingsverantwoordelijke de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens.

Activiteiten van Brugse Maatschappij voor Huisvesting

 • Verhuur en verkoop van sociale woningen
 • Begeleiden van kandidaat-huurders en huurders
 • Begeleiden van kandidaat-kopers en kopers
 • Bouwen, renoveren en onderhoud van woningen
 • Bevorderen van de kwaliteit van samenleving
   

Website - Social media – Marketing

Brugse Maatschappij voor Huisvesting CVBA SO beschikt over een website om u te informeren over onze diensten, events

Gebruik van Cookies

Brugse Maatschappij voor Huisvesting CVBA SO gebruikt op haar website(s) cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt. Onze website(s) maken gebruik van verschillende soorten cookies: zo zijn er cookies die nodig zijn om onze website(s) correct te laten werken, cookies om uw surfcomfort te verhogen zodat u bijv. niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, cookies die bepaalde informatie over u registreren voor statistische doeleinden of om u, op basis van de getoonde interesse op onze website(s), relevante aanbiedingen te doen, eventueel ook buiten onze website(s), en cookies van derden voor de inhoud en de werking van onze website(s) te verbeteren (o.a. Google Analytics).

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder Help of Tools in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als u cookies uitschakelt.

Wanneer u op onze website surft, volgen wij uw surfgedrag voor analytische doeleinden, voor het optimaliseren van uw surfgemak. Indien u niet wil dat deze gegevens gebruikt worden voor marketing doeleinden kan u melden (zie hieronder rubriek “rechten van de betrokkene”).

Social media

Brugse Maatschappij voor Huisvesting beschikt over een bedrijfspagina op Facebook. Deze wordt enkel gebruikt om informatie over onze organisatiedoelstellingen en activiteiten. Als betrokkene bent u vrij om Brugse Maatschappij voor Huisvesting wel of niet te volgen via deze social media.

Infomailings

Indien u opgenomen wordt in onze databank als kandidaat-huurder, kandidaat-koper, kandidaat-ontlener zullen wij u gerichte info doorsturen per mail of per brief. Hiervoor beroepen wij ons op het gerechtvaardigd belang in het kader van onze dienstverlening. U heeft steeds de keuze om u uit te schrijven wanneer u een infomailing per mail ontvangt, in dat geval ontvang je geen verdere infomailings.

Uw contactgegevens blijven wel nog bewaard binnen onze CRM toepassing zodat we nog steeds de andere diensten kunnen blijven verzorgen.

Welke gegevens worden verzameld? [2]

Wij ontvangen en verwerken gegevens van kandidaat huurders, kandidaat kopers, kandidaat ontleners, leveranciers, partners, onderaannemers enz. en hun medewerkers in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking.

Deze gegevens omvatten in geval van;

Kandidaat huurder

 • Identificatiegegevens
 • Rijksregisternummer
 • Adres- en contactgegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Taalkennis
 • Financiële gegevens
 • Eigendomsgegevens
 • Medische gegevens in functie van toewijzing voor een aangepaste woning
 • Nummerplaten in geval dat u een garage via ons huurt
 • Gegevens van derden gekoppeld die relevant zijn voor bovenstaande punten

   

Kandidaat koper en ontlener

 • Identificatiegegevens
 • Rijksregisternummer
 • Adres- en contactgegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Taalkennis
 • Financiële gegevens
 • Eigendomsgegevens
 • Medische gegevens in functie van toewijzing voor een aangepaste woning

Van onze leveranciers, partners, onderaannemers… verzamelen wij louter identificatiegegevens en financiële gegevens in het kader van de professionele samenwerking.

Wij bevragen ook;

Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018)
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)
Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
VREG: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010)

 

Indien u een klacht heeft die u wil melden via de website van De Brugse Maatschappij voor Huisvesting. Dan kan u een formulier invullen op de formulierpagina (LINK invullen).

Om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen, vragen wij van u:

 • Voornaam
 • Naam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Huisnummer
 • Busnummer
 • Postcode
 • Gemeente
 • Telefoonnummer

Deze gegevens gebruiken we dan verder voor analytische doeleinden, waarbij alle irrelevante gegevens worden gewist, zoals voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Waarom verzamelen we uw gegevens? [3]

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard dienstverlening en uitoefenen van onze diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met de grondslag “wettelijke verplichting”.

De algemene identificatie gegevens dienen onder andere voor:

 • Het uitoefenen van onze dienstverlening
 • Om woningen en/of leningen te kunnen toekennen conform de wetgeving
 • Infomailings omtrent onze dienstverlening

Hoe verzamelen wij uw gegevens? [4]

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk, telefonisch, schriftelijk, mail contact
 • Inschrijvingsformulieren
 • Kruispuntbanken van de overheid
 • Info aangeleverd door relevante derde partijen

Hoelang worden uw gegevens bijgehouden? [5]

Wij houden de gegevens niet langer bij dan het doel waarvoor de gegevens werden verzameld zonder afbreuk te doen aan de wettelijke termijnen die ons verplichten uw gegevens langer te bewaren.

Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden

Overdracht aan derde partijen [6]

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Brugse Maatschappij voor Huisvesting.

Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Brugse Maatschappij voor Huisvesting. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

We geven tevens gegevens door die door ons werden verzameld en bij wet dienen te worden doorgegeven naar de bevoegde instanties zoals hieronder opgesomd;

Het agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens over de huurpremie en huursubsidie van kandidaat-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015)
De sociale verhuurkantoren (SVK’s): persoonsgegevens van kandidaat-huurders en hun partner om een huursubsidie te krijgen (Beraadslaging VTC nr. 8/2015 van 25 maart 2015)
De OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016) te krijgen en bij problemen met het nakomen van de huurdersverplichtingen (art. 28 van bijlage I van het BVR d.d. 12/10/2007)
Het agentschap Inburgering & Integratie: gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 + Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)

.

Minimale gegevensverwerking [7]

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

Automatische verwerking & profilering

Brugse Maatschappij voor Huisvesting doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.

Hoe beveiligen wij uw gegevens? [8]

Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid, bijhorend actieplan, een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen? [9]

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.

 • Recht op inzage gegevens [10]
 • Recht op wijziging van gegevens [11]
 • Recht op gegevenswissing [12]
 • Recht op dataoverdracht [13]
 • Recht van bezwaar [14]
 • Recht op beperking van de verwerking [15]
 • GDPR - Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via :privacy@brugse-mij-huisvesting.be

Contactgegevens [16]

Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van Brugse Maatschappij voor Huisvesting. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in al onze vestigingen.

Verwerkingsverantwoordelijke: Brugse Maatschappij voor Huisvesting

Handboogstraat 2

8000 Brugge

050 31 76 58

privacy@bmh.vlaanderen


Alle voorschriften zoals opgelegd door de Gegevens Bescherming Authoriteit (GBA)worden door Brugse Maatschappij voor Huisvesting gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop Brugse Maatschappij voor Huisvesting uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel+32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
 

 

[1] Artikel 5, lid 1(a)

[2] Artikel 13; artikel 12, lid 1

[3] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(b); artikel 12, lid 1

[4] Artikel 6

[5] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(a)

[6] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 19

[7] Artikel 13; artikel 5, lid 1(c); artikel 12, lid 1

[8] Artikel 5, lid 1(f); artikel 24 lid 1 en 2; artikel 32; artikel 5, lid 1(e); artikel 12, lid 1

[9] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(d); artikel 12, lid 1

[10] Artikel 15; artikel 12, lid 1

[11] Artikel 16; artikel 12, lid 1

[12] Artikel 17; artikel 12, lid 1

[13] Artikel 20; artikel 12, lid 1

[14] Artikel 21; artikel 13; artikel 22; artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(d)

[15] Artikel 18, lid 1(b); artikel 18, lid 1(c)

[16] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1;