Inschrijven

Wettelijke inschrijvingsvoorwaarden sociale huurwoongelegenheid 2019:

 • Leeftijd :

Je bent meerderjarig, je bent minderjarig en ontvoogd of je bent minderjarig en woont zelfstandig of gaat zelfstandig wonen met begeleiding door een erkende dienst.

 • Inkomen :

Je netto belastbaar inkomen van 2016 was gelijk aan of lager dan (de bedragen zijn geïndexeerd naar 2019)

- 24.852 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste;

- 26.934 euro voor een alleenstaande met een handicap;

- 37.276 euro, vermeerderd met 2.084 euro per persoon ten laste, voor anderen.

 • Eigendom :

Je hebt alleen of samen met je gezinsleden (als die er zijn) géén woning of stuk bouwgrond in volle of gedeeltelijke eigendom of in vruchtgebruik in binnen- of buitenland.

Jij en je gezinsleden (als die er zijn) zijn geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin jij of een van je gezinsleden een woning of een stuk grond om een woning op te bouwen, hebben ingebracht.

Uitzonderingen: jij hebt of een gezinslid heeft wel een eigen woning maar

 • de woning ligt in het Vlaamse Gewest binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan en wordt bewoond door de persoon die zich kandidaat wil stellen;
 • de woning in het Vlaamse Gewest is maximaal 2 maanden voor de inschrijving onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en de ontruiming hiervan is noodzakelijk en werd bewoond op datum van onbewoonbaar of ongeschikt verklaring door de persoon die zich kandidaat wil stellen;
 • de woning in het Vlaamse Gewest is onaangepast en wordt bewoond door een persoon met een fysieke handicap die zich kandidaat wil stellen;
 • de woning wordt bewoond door een persoon met een handicap en is ingeschreven voor een ADL-woning, vermeld in artikel 1,8° van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken;
 • de woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet toegelaten is;
 • de woning wordt bewoond door de persoon die zich wil inschrijven, en die heeft het beheer over zijn woning verloren ten gevolge van een faillietverklaring met toepassing van artikel 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.
 • Registratie :

Je en je gezinsleden (als die er zijn), zijn ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister of jij en je gezinsleden zijn ingeschreven op een referentieadres.

Inschrijven :

Bezorg ons dit 'aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale woongelegenheid' te samen met volgende documenten :

Bewijs van inkomsten 2016 van jezelf en van alle gezinsleden (voor kinderen: die 25 jaar zijn of ouder)

 • het aanslagbiljet van de belastingen (aanslagjaar 2017 - inkomsten 2016) (Deze gegevens kunnen ook door ons elektronisch opgevraagd worden)
 • ofwel een verklaring van het OCMW ofwel een bewijs van vervangingsinkomen van ziekte, invaliditeit, pensioen of werkloosheid (telkens inkomsten 2016) indien je belastbaar inkomen 0 euro is.

Indien je in 2016 geen inkomen had, moet je dit op eer verklaren en je inkomsten van het eerstvolgende jaar waarin je wel een inkomen had, opsturen.

Opgelet ! als je inkomsten van 2016 boven de toegelaten grens liggen maar deze in het huidige jaar onder de grens gedaald zijn, dan vragen we je dit te bewijzen aan de hand van de inkomstenstrookjes van de laatste 3 maanden.

Kopie van de identiteitskaart (beide zijden) van jezelf en alle gezinsleden die in de woning zullen wonen  

Er is een taalkennisvereiste Nederlands voor jezelf en je meerderjarige gezinsleden (als die er zijn)

Jij en je meerderjarige gezinsleden moeten hieraan voldoen ten laatste na één jaar sociaal huren.

De Brugse Maatschappij voor Huisvesting onderzoekt of jij en je meerderjarige gezinsleden aan de taalkennisvereiste voldoen. Inlichtingen hierover kan je bekomen bij de Brugse Maatschappij voor Huisvesting of bij Huis van het Nederlands (nu Agentschap Integratie en Inburgering), Baron Ruzettelaan 27-29, 8310 Assebroek  Tel.: 050/34.88.08 of http://www.hvn-wvl.be.  Openingsuren: dinsdag: 9u – 12u en 13u30 - 16u30 - woensdag: 9u – 12u - donderdag: 9u – 12u en 13u30 - 16u30

Indien van toepassing : ook volgende bewijsstukken :

 • een attest van invaliditeitsgraad van +66% of 9 punten van alle gezinsleden die over een dergelijk bewijs beschikken.
 • een vonnis van echtscheiding of inleiding tot echtscheiding, bewijs van beëindiging wettelijk samenwonen of bewijs onherstelbaar ontwricht huwelijk.
 • een bewijs van omgangsrecht en/of co-ouderschap voor alle kinderen die vermeld zijn op het aanvraagformulier die nog geen 25 jaar oud zijn en die niet op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de kandidaat-huurder (vonnis van de rechtbank of verklaring op eer van beide ouders);
 • een attest van onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning
 • bewijsstuk opstarten procedure tot gezinshereniging met identiteitsgegevens van familieleden die zich nog in het buitenland bevinden.
 • een attest 'begeleid zelfstandig wonen/ontvoogding', ingevuld en ondertekend door een erkende dienst.
 • een attest notaris in geval van gedeeltelijke eigendom bij kosteloze verwerving (schenking, erfenis)

 

Copyright (c) 2019 Brugse Maatschappij voor de Huisvesting - Disclaimer en privacybeleid