Wijkfeesten

 

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Samen met haar huurders streeft de Brugse Maatschappij voor Huisvesting naar een leefbare buurt, waar het aangenaam wonen is. Daarom steunen wij alle bewonersinitiatieven die de leefbaarheid in de wijk ten goede komen met advies, materiaal en eventueel ook financiële middelen.

 

Een leefbare buurt?

Een leefbare woonomgeving herken je onder meer aan de sfeer in de buurt, het contact tussen de mensen en het onderhoud van de gebouwen. Is er een goed contact in de buurt? Ligt er veel vuil op straat? Kennen buren mekaar? Voelen mensen er zich thuis? Kunnen kinderen er veilig spelen? Zijn buren aanspreekbaar? Enzovoort.

 

Welke ondersteuning krijgen huurders die iets organiseren voor hun buurt?

We staan alle huurders met een idee om de leefbaarheid in een buurt te verbeteren bij met raad en daad:

  • Advies: Samen bekijken we hoe we je idee vorm kunnen geven. Is het haalbaar? Hoe kan je je actie organiseren? Wat komt er allemaal bij kijken? Kan je ondersteuning krijgen van de stad of andere partners?
  • Materiaal: De BMH beschikt over 1 grote partytent, enkele klapstoelen, statafels en wat versieringsmateriaal. Deze kan je gratis ontlenen voor je buurtactie. Ander feestmateriaal kan ontleend worden via stad Brugge.
  • Financiële bijdrage: De BMH kan (een deel van) de kosten dragen van het initiatief. De grootte van de bijdrage is afhankelijk van het aantal bewoners dat uitgenodigd wordt voor de buurtactie.

 

Stappenplan

Stap 1. Verzamel minstens 3 buren die zich willen engageren om het idee uit te voeren. Controleer of je voorstel wordt gedragen door de buurt. Pols dus naar het enthousiasme van je buren!

Stap 2. Neem contact op met ons om jouw idee kenbaar te maken. Kom hiervoor langs aan het loket of stuur een mailtje naar bewonerscontacten@bmh.vlaanderen.

Stap 3. Samen met jullie bekijken we de haalbaarheid van het idee en of we jullie kunnen helpen bij de uitwerking ervan. Tevens bekijken we of je materiaal kan ontlenen, over hoeveel budget je kan beschikken, en waarvoor je dit wenst te gebruiken.

Stap 4. Je houdt ons op de hoogte en kan zo nodig bij ons terecht met vragen of bij moeilijkheden. Eventueel zijn wij aanwezig op de vergaderingen die door jullie worden georganiseerd tijdens de voorbereiding van het evenement.

Stap 5. We komen graag een kijkje nemen op jullie activiteit.

Stap 6. Na afloop evalueren we samen jouw initiatief.